Wybierz miasto:
Zakres cenowy:
-
Sortuj według:
Nie masz konta?
Zrejestruj się
Polub nas:

Regulamin

Regulamin serwisu

 

I. System sprzedaży kuponów

1. Przedstawiony na stronie internetowej www.killerdeal.pl („Strona Internetowa“) system sprzedaży kuponów oraz Strona Internetowa są administrowane przez firmę Magnus Mariusz Marczyński, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków, adres e-mailowy:  kontakt@killer-deal.pl. Poprzez Stronę Internetową istnieje możliwość nabywania kuponów na usługi lub towary świadczone lub sprzedawane przez partnerów Magnus („Partnerzy”) („Serwis KILLERDEAL”).

2. Kupony wystawiane są przez Partnerów i dotyczą konkretnych, określonych na kuponie usług, towarów albo określonych na kuponie wartości usług lub towarów. Kupony dotyczą zakupu usług i/lub towarów oferowanych przez Partnerów oraz zawierają informacje o danym Partnerze.

3. Użytkownikami Serwisu KILLERDEAL który jest własnością Magnus,  mogą być tylko: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki („Użytkownik/Użytkownicy”).

4. Odpowiedzialność za wykonanie określonych na kuponach usług i/lub dostarczenie określonych na kuponach towarów ponoszą wyłącznie Partnerzy.

 

II. Korzystanie z Serwisu KILLERDEAL, marka Magnus

1. Do korzystania z Serwisu Killerdeal.pl zastosowanie mają poniżej określone zasady korzystania z Serwisu KILLERDEAL. Zastępują one wszelkie inne ogólne warunki umów lub inne ogólne warunki korzystania z Serwisu Killerdeal.pl przez Użytkowników, nabywających kupony od KILLERDEAL.pl poprzez Stronę Internetową.

2. Z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z Serwisu KILLERDEAL.pl lub z chwilą postawienia podczas składania zamówienia przy polu zawierającym następującą treść „Zapoznałam/łem się z Zasadami Korzystania z Serwisu KILLERDEAL i akceptuję je” lub polu zawierającym podobnie sformułowaną treść, znaczka w kształcie litery v”, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin. Poprzez skorzystanie z Serwisu KILLERDEAL Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Każdorazowo obowiązujący Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.killerdeal.pl/regulamin. Użytkownik może się z nim zapoznać w każdym czasie, wydrukować go lub zapisać na dysku twardym komputera lub na innym nośniku danych w celu późniejszego się z nim zapoznania.

4. W celu korzystania z Serwisu www.killerdeal.pl Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu, oraz funkcjonujący adres e-mailowy. Użytkownik spełnia powyższe warunki techniczne we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie www.killerdeal.pl który jest własnością Magnus.

 

III. Nabywanie kuponów

1. Nabywanie kuponów poprzez Stronę Internetową następuje w następujący sposób::

Krok 1: Na stronie startowej Strony Internetowej Użytkownik uaktywnia (klika) pole „Kup”;

Krok 2: Na podstawie informacji zawartych na Stronie Internetowej określających m.in. przedmiot usługi, nazwę towaru, ich cenę, długość okresu sprzedaży danego kuponu oraz minimalną liczbę ofert kupna danego kuponu, Użytkownik wybiera pożądaną liczbę kuponów;

Krok 3: Użytkownik podaje swoje imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz dane niezbędne do dokonania płatności;

Krok 4: Oferta zakupu kuponu (prawa do zniżki) zostaje złożona przez Użytkownika po podaniu wymaganych danych, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, oraz uaktywnieniu (kliknięciu) pola „Kup”. Regulamin jest zaakceptowany poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie składania oferty lub podczas użytkowania Serwisu www.killerdeal.pl własności Magnus 

Krok 5: Magnus, właściciel serwisu www.killer-deal.pl potwierdza otrzymanie oferty kupna złożonej przez Użytkownika poprzez przesłanie na podany przez Użytkownika adres e-mailowy automatycznie generowanej wiadomości o otrzymaniu oferty kupna;

Krok 6: Jeżeli po upływie czasokresu trwania sprzedaży danego kuponu zostanie złożona minimalna liczba ofert kupna danego kuponu, a Magnus odnotuje wpływ płatności Użytkownika w pełnej wysokości, umowa sprzedaży zostaje zawarta, a Użytkownik otrzymuje kupon wraz ze stosownymi kodami i informacjami na podany adres e-mail;

Krok 7: Następnie Użytkownik może wydrukować kupon i zrealizować go u danego Partnera, który wystawił ten kupon, w terminie i na zasadach określonych na kuponie.

Ważna uwaga 1: Okres trwania sprzedaży danego kuponu jest ograniczony. Ustalany jest przez Magnus  w każdym przypadku indywidualnie. Po upływie określonego okresu sprzedaży nabycie danego kuponu nie jest już możliwe.

Ważna uwaga 2: Płatność w wybrany przez Użytkownika sposób jest realizowana dopiero po upływie określonego okresu sprzedaży danego kuponu oraz po osiągnięciu podanej minimalnej liczby Użytkowników. W przypadku, gdy podana minimalna liczba użytkowników nie zostanie osiągnięta, umowa sprzedaży danego kuponu pomiędzy Użytkownikiem a Magnus  nie zostaje zawarta. Płatność nie zostaje zrealizowana i kupon nie zostanie przesłany na adres e-mailowy Użytkownika.

Ważna uwaga 3: W przypadku, gdy płatność Użytkownika, po pierwszej próbie, nie wpłynie na konto Magnus, umowa sprzedaży danego kuponu pomiędzy Użytkownikiem a Magnus nie zostaje również zawarta. Dlatego ważne jest, aby podane przez Użytkownika dane związane z płatnością np. dane karty kredytowej lub konta w systemie płatności internetowej Płatności były prawidłowe oraz aby na stosownym koncie bankowym Użytkownika znajdowały się wystarczające środki pieniężne do dokonania zapłaty.

 

IV. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi, który jest konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży kuponu w terminie 14 dni. 14-dniowy termin odstąpienia rozpoczyna się z dniem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia informacji o uprawnieniu do odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Użytkownika zakupionego kuponu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Realizacja prawa odstąpienia następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w formie pisemnej (np. listownie na adres Magnus Mariusz Marczyński, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków, poprzez przesłanie faksu lub e-maila) lub poprzez odesłanie kuponu na powyższy adres, bez konieczności podawania przyczyny odstąpienia.

2. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe po zrealizowaniu kuponu u stosownego Partnera.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży kuponu, każda ze Stron (tzn. Użytkownik oraz Magnus) zwróci drugiej stronie otrzymane świadczenie oraz wszelkie korzyści uzyskane w związku z tym świadczeniem w ciągu 14 dni. W stosunku do Magnus właściciela serwisu www.killerdeal.pl ww. termin rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Magnus właściciela serwisu www.killerdeal.pl skutecznego odstąpienia od umowy. W stosunku do Użytkownika ww. termin rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Użytkownika od Magnus właściciela serwisu www.killerdeal.pl informacji, przesłanej w formie elektronicznej o dojściu do niego oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.

 

V. Kupony

1. Wszystkie kupony zawierają określenie przedmiotu usługi i/lub nazwę towaru, ich cenę oraz dwa jednakowe kody. W momencie realizacji kuponów kody te są porównywane przez Partnerów z posiadaną przez nich listą.

2. Dokonywanie zmian na kuponie, jego fałszowanie, podrabianie, powielanie lub jakakolwiek inna ingerencja, jak również sprzedaż lub oferowanie do sprzedaży zakupionych kuponów są zabronione. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia wystąpienia jednej z powyższych czynności, Magnus właściciel serwisu www.killer-deal.pl zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika stosownemu Partnerowi oraz podjęcia wszelkich dostępnych działań prawnych.

3. Kupon może zostać przeniesiony na osoby trzecie poprzez jego wydanie. Kupon będzie realizowany przez jego okaziciela.

4. Kupon może zostać zrealizowany tylko raz, o ile z treści kuponu nic innego nie wynika.

5. Jeżeli wartość kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub określona na kuponie usługa i/lub towar nie zostaną w całości wykorzystane, niewykorzystana część traci ważność. W takiej sytuacji zwrot całości lub części wartości kuponu nie jest możliwy.

6. O ile z treści kuponu nic innego nie wynika, kupon nie gwarantuje prawa do skorzystania z określonej w nim usługi i/lub nabycia towaru w dowolnym czasie. Wskazane jest dlatego uzgodnienie terminu świadczenia określonej na kuponie usługi i/lub zakupu określonego na kuponie towaru indywidualnie z danym Partnerem.

7. Na kuponach może zostać określony termin ich obowiązywania, termin ich realizacji lub inne czasowe ograniczenie. Realizacja kuponu podlegającego ograniczeniu czasowemu może nastąpić wyłącznie w przewidzianym terminie. Po upływie tego terminu kupony tracą ważność i nie mogą zostać zrealizowane.

 

VI. Płatności.

 

 

6.1 Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z Serwisu killerdeal.pl na podstawie niniejszego Regulaminu, poza opłatami na rzecz Sprzedających z tytułu nabycia Kuponu.

6.2 Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu killerdeal.pl prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90 (60-324 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.

6.3 Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

6.4 Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Killerdeal.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem. W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane podane przez Klienta w związku z zakupem Kuponu.

5.5 W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

5.6 Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.

5.7 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do PayU S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem PayU dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

 

 

VII. Odpowiedzialność serwisu www.killerdeal.pl własności Magnus

1. Magnus, właściciel serwisu KILLERDEAL nie jest zobowiązany do wykonania usług i/lub realizacji dostawy lub oddania do dyspozycji towarów określonych na kuponach. Magnus zapewnia jedynie, iż nabywcy kuponu przedstawionego na Stronie Internetowej przysługuje w stosunku do każdorazowego Partnera roszczenie o wykonanie przez tego Partnera usługi określonej na kuponie i/lub dostawę towaru określonego na kuponie za wskazaną tam cenę.

2. Usługi określone na kuponie i/lub dostawę towaru określonego na kuponie realizuje we własnym imieniu i na własny rachunek wyłącznie Partner, który jest wystawcą kuponu. Magnus nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie przez Partnera usługi lub niedostarczenie towarów, w sposób i na warunkach określonych na kuponie.

3. Magnus gwarantuje jedynie, że stosowny Partner zrealizuje ważny kupon tego Partnera, po jego przedłożeniu oraz, że w związku z tym określone na kuponie usługi i/lub towary zostaną wykonane lub dostarczone na warunkach określonych na kuponie.

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Magnus nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z realizacją przez Partnera usług lub dostarczeniem towarów wynikających z kuponu. W szczególności, nie przysługuje Użytkownikowi żadne roszczenie odszkodowawcze wobec Magnus. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Magnus nie jest ani zobowiązany do, ani odpowiedzialny za dokonywanie jakichkolwiek zwrotów. Magnus nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność informacji zawartych na kuponach Partnera, jak również za ich przydatność dla Użytkownika. Magnus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Magnus w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. Jeżeli podczas realizacji kuponu przez Partnera, tj. w trakcie świadczenia określonej w kuponie usługi i/lub dostawy określonego towaru, wystąpią problemy, Magnus dołoży starań, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie Strony. Prosimy o poinformowanie Magnus o takich konkretnych problemach wraz z ich dokładnym opisem poprzez wysłanie e-maila na adres: info@killerdeal.pl lub pisma na adres: Magnus, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków.

 

VII. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu KILLERDEAL.pl można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres: Magnus, lu. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków lub mailowo na adres: info@killer-deal.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej. To uprawnienie w żadnym wypadku nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności przez Magnus za wykonanie usług i/lub dostawę towarów określonych w kuponach.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Magnus. O wynikach reklamacji Magnus poinformuje Użytkownika. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Magnus powiadomi o tym Użytkownika w ww. terminie podając powód opóźnienia oraz przewidywany nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII. Dane osobowe

1. Magnus w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika.

2. Poprzez dokonanie zakupu jednego lub więcej kuponów Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na podanie określonych danych, w tym danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz na przetwarzanie ich przez Magnus zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do następujących celów:

• wykonywania usług za pomocą Serwisu Magnus,

• przekazywania informacji, w tym reklam dotyczących Magnus

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Administratorem danych osobowych jest Magnus właściciel serwisu www.killerdeal.pl, ul. Piłsudskiego 9, 31-110 Kraków

5. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania, uaktualniania oraz ich usuwania. Użytkownik może również w każdym czasie i bez podania przyczyny cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przesyłając stosowny e-mail na adres: info@killer-deal.pl, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do wypełnienia umowy z Magnus. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy z Magnus.

 

IX. Zmiana i zawieszenie Strony Internetowej i/lub Serwisu www.killerdeal.pl własności Magnus

1. Magnus zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i/lub funkcji Strony Internetowej lub Serwisu www.killerdeal.pl, ich ograniczenia lub całkowitego zawieszenia, w każdym czasię, według własnego uznania, bez podawania jakichkolwiek powodów.

2. Magnus dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną techniczną funkcjonalność Serwisu Magnus. Magnus nie gwarantuje jednak, iż Serwis Magnus będzie dostępny bez jakichkolwiek technicznych zakłóceń i/lub przerw. W szczególności zakłócenia techniczne i/lub inne zakłócenia, prace konserwacyjne lub prace dotyczące udoskonalenia Strony Internetowej i/lub Serwisu Magnus mogą spowodować ich całkowite zawieszenie lub ograniczenie dostępności przez określony czas. Magnus nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która może nastąpić z powodu lub w związku z takimi przerwami lub zakłóceniami.

 

X. Zmiana Regulaminu

1.Magnus, właściciel serwisu KILLERDEAL  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania bez konieczności podawania powodów. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronach internetowych pod adresem: www.killer-deal.pl/regulamin. O zmianie Regulaminu, prawie do odmowy akceptacji nowego Regulaminu w określonym terminie oraz o konsekwencjach braku akceptacji lub akceptacji, Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem najpóźniej na miesiąc przed planowanym wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

2. Użytkownik może zaakceptować zmieniony Regulamin poprzez wysłanie stosownej informacji. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Killerdeal.pl po wejściu w życie zmienionego Regulaminu oznacza jego akceptację.

3. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu powoduje niemożliwość korzystania z Serwisu Killerdeal.pl

 

XI. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Serwisu Killerdeal.pl oraz Strony Internetowej, jej wyglądu, innych elementów jej formy, wszelkich znajdujących się na niej obrazów, animacji, filmów, informacji, opisów, w tym w szczególności wszelkie prawa do stosownych znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych, jak również prawa do oprogramowania przysługują wyłącznie Magnus właścicielowi serwisu killerdeal.pl, jej licencjodawcom lub Partnerom. Wszelkie korzystanie z ww. praw własności intelektualnej, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie, publikacje, oddawanie do dyspozycji, przekazywanie osobom trzecim, w tym do korzystania poza Serwisem Killerdeal.pl, bez uprzedniej pisemnej zgody Killerdeal.pl, jej licencjodawcy lub danego Partnera jest zabronione.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności innych postanowień Regulaminu oraz zawartych umów. Postanowienie nieważne zostanie zastąpione takim postanowieniem, które najbardziej odpowiada zamierzonemu przez Strony celowi gospodarczemu.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży produktów jest wyłączone. Wszelkie spory z lub w związku z zawartymi umowami pomiędzy Magnus a Użytkownikiem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny, właściwy dla siedziby Magnus. W przypadku Użytkowników będących konsumentami właściwość sądu wynika z obowiązujących przepisów prawa.